Bohaterów Warszawy 7, 73-200 Choszczno cech.choszczno@wp.pl 95 765 73 08

Dokumenty niezbędne do dopuszczenia do egzaminu dla uczniów klasy III

Dokumenty niezbędne do dopuszczenia do egzaminu dla uczniów klasy III branżowej szkoły i stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu nauki zawodu u rzemieślnika:
  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
  3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
  4. ·Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w turnieju lub olimpiadzie o zasięgu ogólnopolskim lub konkursie zawodowym o zasięgu  ogólnopolskim, zorganizowanym przez stowarzyszenie zawodowe, samorząd gospodarczy lub inną organizację gospodarczą, którego regulamin i program został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych.
  5. Dowód opłaty – koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca – na podstawie § 11 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)