Bohaterów Warszawy 7, 73-200 Choszczno cech.choszczno@wp.pl 95 765 73 08

Egzaminy czeladnicze dla uczniów III klas …

Egzaminy czeladnicze dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia będących młodocianym pracownikiem.

Zgodnie z art. 44q ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), jednym z warunków ukończenia branżowej szkoły I stopnia przez ucznia będącego młodocianym pracownikiem realizującym przygotowanie zawodowe u pracodawcy – rzemieślnika, jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.

Termin i miejsce przeprowadzenia etapu praktycznego oraz poszczególnych części etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w porozumieniu z izbą rzemieślniczą na podstawie§ 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia
2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89 z późn.zm.).

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących organizacji egzaminu czeladniczego, prosimy o kontakt bezpośredni z właściwą izbą rzemieślniczą organizującą w tym roku egzamin czeladniczy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia realizujących przygotowanie zawodowe u pracodawcy – rzemieślnika lub z Zespołem Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego (https://zrp.pl/kontakt/zespoly/zespol-oswiaty-zawodowej-i-problematyki-spolecznej/).